เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ระหว่าง ไทยควิกดอทคอม ซึ่งจะเรียกในสัญญานี้ว่า "ผู้ให้บริการ" และลูกค้าที่ต้องการใช้บริการว่า "ผู้ใช้บริการ" โดย ลูกค้า เข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ ไทยควิกดอทคอม ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
- เผยแพร่ ข้อความ ภาพ ไฟล์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือ ผิดกฏหมายทุกชนิด
- ส่งอีเมล ข้อความ spam ไปยังผู้รับโดยมิได้รับอนุญาต
- ไม่อนุญาตให้ทำเว็บบิต , Camfrog
- สร้างเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงผู้อื่น ขโมยข้อมูล หลอกขายสินค้า ฯลฯ
- แบ่งพื้นที่ให้บุคคลอื่นเช่าต่อ โดยมิได้รับอนุญาต
- ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหรือ ผิดกฏหมายทุกชนิด
2. ผู้ให้บริการสามารถระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ชั่วคราว หรือถาวร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุดังต่อไปนี้
- ผู้ใช้บริการค้างชำระเงินค่าบริการ
- ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลเกิน หรือมีปริมาณรับส่งข้อมูลเกินจำนวนที่สมัครไว้
- ผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้
- ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือเอกสารไม่ถูกต้อง
- ผู้ให้บริการเกิดความจำเป็นบางอย่าง เช่น บำรุงรักษาเครื่อง , เครื่องที่ให้บริการเกิดปัญหาขัดข้อง
3. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบ หากข้อมูลของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ในการตรวจสอบผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิตรวจสอบ เข้าถึง โอนย้าย แก้ไข ลบทิ้ง ไฟล์ข้อมูลทุกชนิดที่ผู้ใช้บริการนำมาเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ โดยมิต้องขออนุญาตกับผู้ใช้บริการก่อน
5. ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า